ฉลากเครื่องสำอาง ควรมีอะไรบ้างมาดูกัน

–          ประเภทหรือชนิดของเครื่องสำอาง

–          ชื่อการค้าและชื่อเครื่องสำอาง

–          ชื่อสารทุกชนิดที่ใช้เป็นส่วนผสม

–          วิธีใช้

–          ข้อแนะนำ / คำเตือน (ถ้ามี)

–          ชื่อ – ที่ตั้งของผู้ผลิต (กรณีที่เป็นเครื่องสำอางที่ผลิตในประเทศ หรือชื่อ – ที่ตั้งผู้นำเข้าและชื่อผู้ผลิตและประเทศที่ผลิต กรณีที่เป็นเครื่องสำอางนำเข้า)

–          ปริมาณสุทธิ

–          เลขที่แสดงครั้งที่ผลิตเครื่องสำอาง

–          เดือน / ปี ที่ผลิต

–          เดือน / ปี ที่หมดอายุ

–          เลขที่ใบรับแจ้ง