เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียน อย.

เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียน อย.

สำหรับลูกค้าที่ต้องการให้ทางเราจดแจ้ง อย. ให้ในนามของท่าน

เอกสารที่ต้องจัดเตรียมมีดังต่อไปนี้

นิติบุคคล

 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (อายุไม่เกิน 6 เดือน)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคลนั้น
 • สำเนาทะเบียนบ้านของสำนักงานที่ระบุตามหนังสือการจดทะเบียนนิติบุคคล
 • หนังสือมอบอำนาจ + อากรแสตมป์ 30 บาท (มีระยะเวลา 1 ปี)

บุคคลธรรมดา

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาทะเบียนพาณิชย์
 • หนังสือมอบอำนาจ + อากรแสตมป์ 30 บาท (มีระยะเวลา 1 ปี)

ชาวต่างชาติ

 • สำเนาหนังสือเดินทาง
 • สำเนาหนังสือรับรองการทำงาน (work permit)
 • หนังสือมอบอำนาจ + อากรแสตมป์ 30 บาท (มีระยะเวลา 1 ปี)

**เอกสารสำเนา ทุกใบให้ใช้คัดสำเนาจากตัวจริงเท่านั้นและเป็นกระดาษใหม่ ไม่ใช้กระดาษรีไซเคิล**